Facebook : 2BeFun.net
         
 
 
 
 
 
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Super Special หวงหลง จิ่วจ้ายโกว [2 รอบ] 6D5N (TG)
2CN02 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Super Special หวงหลง จิ่วจ้ายโกว [2 รอบ] 6D5N (TG)
(6 วัน / 5 คืน) โดยสายการบินไทย (TG)
ของแถม : หมวกแก๊ป
2BeFun @ จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

2BeFun ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวจิ่วจ้ายโกว ประเทศจีน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Super Special [รถเหมา / เข้า 2 รอบ]

เฉินตู - เม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รถเหมา 2 รอบ) - The Romantic Show of Songcheng - ทะเลสาบเตี๋ยซี - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

เมนูพิเศษ :: อาหารสมุนไพรยาจีน / อาหารกวางตุ้ง

พิเศษ :: มีช่างภาพ + รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ
 
วันแรก กรุงเทพฯ - เฉินตู - เม่าเสี้ยน
08.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
10.05 น. บินลัดฟ้าสู่นครเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
14.00 น. ถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง นครเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่เมือง เม่าเสี้ยน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (1) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

พัก Maoxian International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   
วันที่ 2 เม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - จิ่วจ้ายโกว
เช้า บริการอาหารเช้า (2) ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขต อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เขต อุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์เป็นลำธารสายหนึ่ง ไหลมาจากภูเขาหิมะนับพันๆ ปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5 - 4.5 เมตร น้ำสีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นที่เล่นน้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์ ลำธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่างๆ แสนมหัศจรรย์และงดงาม ไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้ จนมีชื่อว่า หวงหลง หรือ อุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง

จากนั้นเดินทางต่อสู่ จิ่วจ้ายโกว นำท่าน Check in เข้าที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (4) ณ ภัตตาคาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

พัก Qian He International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   
วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ฝั่งซ้าย (รวมรถเหมา) - โชว์ใหม่ล่าสุด The Romantic Show of Songcheng
เช้า บริการอาหารเช้า (5) ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว” นำท่านเปลี่ยนขึ้น รถโดยสารของอุทยาน (รถเหมา) เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ชาวธิเบตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ มีตำนานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศของจิ่วจ้ายโกวดังนี้

“ต้าเกอ ผู้มีชีวิตอันเป็นอมตะ และนางฟ้าอู่นัวเซอโหม่ ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาลึกนี้ได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน ต้าเกอจึงได้ขัดกระจกบานหนึ่งจนวาววับ ด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กับอู่นัวเซอโหม่เป็นของกำนัล แต่โชคร้ายที่อู่นัวเซอโหม่ทำหล่น และแตกเป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยถึง 108 ชิ้น ซึ่งภายหลังจึงกลายเป็นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุบเขาเก้าหมู่บ้านแห่งนี้”


ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ำซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ ชมสภาพของน้ำในทะเลสาบมีสีสันที่พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทำไห้เกิดสีสัน อันมหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า “7 แดนเทพนิยาย”

ท่านจะได้ชมความงามของจิ่วจ้ายโกวฝั่งซ้าย (เส้นทางจือจาวา) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดของอุทยานจิ่วจ้ายโกว ประมาณ 18 กิโลเมตร โดยเราจะนั่งรถยาวเพื่อขึ้นไปชม ทะเลสาบยาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุด และกว้างที่สุด ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว ระดับน้ำลึกที่สุด 100 กว่าเมตร จากนั้นไปต่อกันที่ ทะเลสาบห้าสี ในอุทยานจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบห้าสี ถือเป็นจุดไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ภัตตาคารของอุทยานจิ่วจ้ายโกว หลังอาหาร นำท่านชมความงดงามของอุทยานจิ่วจ้ายโกวกันต่อในภาคบ่าย โดยเราจะนำท่านเดินเท้าจากภัตตาคาร ไปยัง น้ำตกโน่ยื่อหล่าง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,365 เมตร กว้าง 320 เมตร สูง 25 เมตร เป็นน้ำตกหินปูนที่กว้างที่สุดของอุทยานจิ่วจ้ายโกว และกว้างที่สุดในประเทศจีน จากนั้นนั่งรถกลับตามเส้นทางเดิม เพื่อลงไปด้านล่างของอุทยานจิ่วจ้ายโกว

นำท่านชม ทะเลสาบแรด สูงจากระดับน้ำทะเล 2,315 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 แสนตารางเมตร เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ 2 ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว รองจากทะเลสาบยาว และเป็นทะเลสาบที่มีวิวเปลี่ยนเยอะที่สุด เงาสะท้อนสวยงามอันดับ 1 รอบทะเลสาบเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนจะเป็นสีเขียวทั้งหมด ฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้จะเป็นสีแดง ส่วนต้นจะเป็นสีเขียว ส่องเงาสะท้อนน้ำยิ่งสวยงาม โดยเฉพาะสีครามผืนใหญ่กลางทะเลสาบ

ต่อด้วย ทะเลสาบเสือ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,298 เมตร ทะเลสาบนี้น้ำลึกและเงียบสงบ ความเป็นมาของชื่อทะเลสาบนี้ มี 3 อย่าง (1) เสียงน้ำไหลของน้ำตกซู่เจิ้นดังเหมือนเสียงร้องของเสือ (2) ฤดูใบไม้ร่วงของทุกปี ใบไม้รอบๆทะเลสาบ จะเปลี่ยนสีและสะท้อนบนผิวน้ำดูเหมือนรวดลายของเสือ (3) เสือในป่าลงมากินน้ำที่ทะเลสาบนี้บ่อยๆ

นำท่านเดินลัดเลาะไปตาม หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น ชม น้ำตกซู่เจิ้น สูงจากระดับน้ำทะเล 2,295 เมตร กว้าง 62 เมตร สูง 25 เมตร ยอดน้ำตกกว้าง 72 เมตร น้ำตกซู่เจิ้น มีลักษณะเหมือนกลับดอกบัว น้ำที่ไหลมาจากทะเลสาบข้างบน ถูกต้นไม้แยกเป็นสายน้ำเล็กๆหลายพันสาย สุดท้ายก็มารวมกันที่ยอดน้ำตกเทลงมาทีเดียว สง่างามมาก ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (7) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมโชว์ใหม่ล่าสุดในจิ่วจ้ายโกว The Romantic Show of Songcheng จากนั้นกลับโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

พัก Qian He International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   
วันที่ 4 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ฝั่งขวา (รวมรถเหมา)
เช้า บริการอาหารเช้า (8) ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางเข้า “อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว” ในวันที่ 2 นำท่านเปลี่ยนขึ้น รถโดยสารของอุทยาน (รถเหมา) เช่นเดิม เช้านี้เราจะเข้าจิ่วจ้ายโกวฝั่งขวา โดยเริ่มต้นด้วย ทะเลสาบกระจก สูงจากระดับน้ำทะเล 2,390 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 11 เมตร ลึกที่สุด 243 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะท้อนของทะเลสาบกระจก เสมือนกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาจากท้องฟ้า ทำให้เกิดภาพพิเศษขึ้นมา คือมีปลาว่ายกลางเมฆหมอก มีนกบินกลางสายน้ำ ริมทะเลสาบมีต้นไม้สองต้นพันกันสูงระฟ้า ทำให้คู่รักนิยมมาถ่ายรูปคู่ที่นี่ เพราะเชื่อกันว่าจะซื่อสัตย์ต่อความรักตลอดไป

จากนั้นนำท่านไปยังไฮไลท์ของจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี หรือ ทะเลสาบนกยูง (เป็นทะเลสาบนกยูง เมื่อมองลงมาจากด้านบน) สูงจากระดับน้ำทะเล 2,472 เมตร ลึก 5 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยอันดับต้นๆของอุทยานจิ่วจ้ายโกว เนื่องมาจากการกระจายตัวของตะกอนหินปูน สาหร่าย และพืชน้ำ ทำให้เกิดสีหลายสีสวยงามมาก เป็นจุดที่คนนิยมมาถ่าย Pre-Wedding กันมากที่สุด เพราะมีวิวที่สวยงาม และมีจุดถ่ายรูปมากมายเลยทีเดียว ให้เวลาท่านเต็มที่กับการถ่ายรูป
** จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้คะแนนความสวยงามเป็นอันดับหนึ่งของจิ่วจ้ายโกว ดังนั้นเราจะให้เวลาท่านอย่างเต็มที่ ประมาณ 2 ชม. ในการดื่มด่ำกับบรรยากาศอันงดงาม (หากท่านใดมีเรี่ยวแรงพอ แนะนำให้เดินรอบทะเลสาบเป็นวงกลม ซึ่งจะทำให้ท่านเห็นวิวที่แตกต่างจากท่านอื่นๆ ซึ่งรับรองว่า น้อยทัวร์นักที่จะให้ท่านแบบนี้ !!!)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (9) ณ ภัตตาคารของอุทยานจิ่วจ้ายโกว หลังอาหาร นำท่านชมความงดงามของอุทยานจิ่วจ้ายโกวกันต่อในภาคบ่าย ... นำท่านเดินทางสู่ เขตทิวทัศน์ทางนิเวศวิทยาป่าดึกดำบรรพ์ บริเวณตอนบนของธารน้ำยื่อเจ๋อโกว ได้แก่ ทิวทัศน์ ทะเลสาบห่านฟ้า ทะเลสาบหญ้า และ ป่าดึกดำบรรพ์ จากนั้นต่อด้วย ทะเลสาบหมีแพนด้า และ ทะเลสาบไผ่ลูกศร ซึ่งท่านจะตลึงกับความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร ดั่งภาพวาดในจินตนาการ

จากนั้นนำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก สูงจากระดับน้ำทะเล 2,433 เมตร ยอดน้ำตกกว้าง 310 เมตร ความสูง 40 เมตร มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่องประกายระยิบระยับ เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านทิเบตซู่เจิ้น ให้เวลาท่านอิสระในการช้อปปิ้งและถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (10) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

พัก Qian He International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   
วันที่ 5 จิ่วจ้ายโกว - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เฉินตู - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า บริการอาหารเช้า (11) ณ โรงแรมที่พัก อำลาอุทยานจิ่วจ้ายโกว ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน สมัยราชวงศ์หมิง เมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต สมัยนั้น ชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (12) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เฉินตู ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหว่างการเดินทาง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เมืองเฉินตูตั้งอยู่ที่ก้นกระทะซื่อชวน กลางลุ่มแม่น้ำหมินเจียง ตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียน ใกล้กับชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ยน ซึ่งสร้างบนแม่น้ำหมินเจียง เป็นชลประทานแยกสายน้ำกระจายออกไปเป็นรูปพัดเพื่อทดน้ำเข้าสู่ที่ราบเฉินตู เมืองนี้จึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์จนได้ฉายาว่า “เมืองสวรรค์ของจีน” อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ ก่อนคริสตศักราช 500 กว่าปี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (13) ณ ภัตตาคารชื่อดังของเสฉวน ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... อาหารกวางตุ้ง หลังอาหารค่ำ นำท่านชมโชว์ประจำมณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียว ก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

พัก Mercure Chengdu North Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   
วันที่ 6 เฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมนั่งรถกอล์ฟ) - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า (14) ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (นั่งรถกอล์ฟ) ที่หาชมได้ยาก และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน อยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีน และชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (15) ณ ภัตตาคาร อาหารสมุนไพรยาจีน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซวงหลิง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
15.05 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
17.20 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ
 
**หมายเหตุ 1: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)
 
ทริปที่เปิดจอง
 
 
 
อัตราค่าบริการ
2CN02 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Super Special หวงหลง จิ่วจ้ายโกว [2 รอบ] 6D5N (TG)
* ราคานี้คำนวณจากอัตราแลกเงิน ไม่เกิน 5.3 บาทต่อ 1 หยวน (CNY)
ผู้ใหญ่ ท่านละ 53,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลด (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม) 1,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลด (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีไม่เตียงเสริม) 2,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม 10,000 บาท

ราคาดังกล่าวรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
- ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
- อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถเข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว (รถเหมา / 2 รอบ)
- น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
- พิเศษ :: มีช่างภาพ + รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ
- ของแถม :: หมวกแก๊ป
- เมนูพิเศษ :: อาหารสมุนไพรยาจีน / อาหารกวางตุ้ง

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เอกสารประกอบการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ

สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านเพื่อยื่นขอวีซ่าในกรณีดังนี้
- ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
- นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
- นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
- ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- บัตรประชาชน
- เสื้อกันหนาว
- หมวก และ แว่นตากันแดด
- รองเท้าสวมสบาย
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

 
  facebook
 
 
 
 
  สนใจติดต่อ Agency ใกล้บ้านท่าน  
 
Copyright © 2012-2015 2BeFun.net All Rights Reserved. | Powered by Double Enjoy Travel Co., Ltd.